Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége Egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A

2013.03.29 21:26

I. rész

Általános rendelkezések

1./ Az egyesület neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége,


rövidített név:


Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége /NYÉSZ/, a továbbiakban: Szövetség


2./ Működési terület:


Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Miskolc Megyei Jogú Város területe


3./ Székhelye: 3530. Miskolc, Vörösmarty u. 3 5. 5/2.


4./ Telephelye: 3530. Miskolc, Kazinczy utca 3. fsz. 2-3.5./ Bélyegzője:


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi


Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége,


3530. Miskolc, Vörösmarty u. 35. 5/2.sz.


 


6./A Szövetség jogi személy. Közhasznú szervezet, amely céljával és tevékenységével megfelel 1989.évi II. törvény és az 1997.évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek.


 

II. rész

A Szövetség célja és feladatai


1./ A Szövetség célja: a nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelme, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek képviselete. Ezen belül gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteik kielégítésére, valamint nyugdíjak reálértékének megőrzésére.


A Szövetség kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokat, mint fogyasztókat megillető jogok érvényesülésére, ennek érdekében folyamatosan és szorosan együttműködik az erre hívatott állami (fogyasztóvédelmi) szervezettel.


2./ Szorgalmazza és támogatja a magyar nyugdíjasok összefogását: egyesületek, klubok, körök és egyéb szervezetek létrejöttét, ezek önkéntes társulását, valamint a Szövetségbe való tömörülését.


3./ Tevékenysége során figyelemmel van más társadalmi rétegek jogos érdekeire is. Célját és vállalt feladatait demokratikus módszerekkel valósítja meg. Ezek elérésére kész minden demokratikus szervezettel együttműködni.


4./ A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei önkormányzati választáson közvetlenül jelöltet nem állít. Ugyanakkor minden szervezettel együttműködik, amely a nyugdíjasok érdekeit a Szövetség célkitűzéseihez közel hasonlóan képviseli, azt programjában nyilvánosan deklarálja és magvalósítja. A közösen vállalt célok végrehajtásában, együttműködést valósít meg.


5./ A Szövetség szívesen lát a mozgalomban, szervezeteiben minden demokratikus gondolkodású és magatartású nyugdíjast, vagy időskorú magyar állampolgárt, függetlenül nemzetiségi, etnikai, párt-vallási hovatartozásától.


6./ Lehetővé teszi, hogy közhasznú tevékenysége során tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásából.


7./ A Szövetség és tagszervezetei az 1997.évi CLVI.tv.26.§.C. pontjában felsorolt tevékenységek közül, különösen a következőket végzik:


- az egészségmegőrzés, betegség- megelőzés önállóan, illetve együttműködve az egészségügyi szervekkel,

- gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- idősek életviszonyainak kutatása, oktatásuk, ismeretterjesztés,

- kulturális, hagyományőrző tevékenység,

- természet- és környezetvédelem,

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos helyzetéből adódó feladatok ellátásában való közreműködés, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatok ápolása, ennek keretén belül különösen a magyar lakta területek természeti szépségei, kulturális szokásai, történelmi hagyományai megismerésének és az ott élő lakossággal való személyes találkozások elősegítésének szervezése.


- A közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások végzése.


Az 1997.évi CLVI. Tv. 4.§./l/ bekezdés


a./ A Szövetség közhasznú tevékenységet, tagjain keresztül valósítja meg, ilyen az időskorúak ápolása, gondozása. Érdekvédelem ellátása. Idősek érdeklődésének megfelelő oktatás biztosítása. Gyermek intézetek részére játékok készítése. Kulturális műsorok betanulása, tovább adása. Határon túli nyugdíjas szervezetekkel való kapcsolattartás stb. Szövetségünk nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.VI. rész.


A Szövetség gazdálkodási rendje


1./ A Szövetség jövedelmének forrásai:

- a tagszervezetek önkéntes hozzájárulásai,


- különböző szervezetek és személyek adományai,


- állami / költségvetési/ támogatás,


- nonprofit vállalkozások bevételei,


- egyéb bevételek


 


2./ A Szövetség évenkénti jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.3./ A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, ezt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.4./ A Szövetség – figyelemmel a törvénynek az adománygyűjtésre és a gazdálkodás általános szabályaira – kidolgozza és nyilvánosságra hozza gazdasági tevékenységére és az ezzel összefüggő nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeire vonatkozó belső szabályzatait.


 


VII. rész.


Egyéb rendelkezések


 


1./ A Küldöttértekezlet az Alapszabályt a 2004.augusztus 31. napján megtartott ülésén fogadta el, mely döntését a 2005.február 22-i Küldöttértekezletén /az Elnök személyében történt indokolt változásokat is átvezetve/ egyhangú /ellenszavazat nélküli/ határozatával megerősített.


 


2./ A 2005.február 22. napján megtartott Küldöttértekezleten a B.-A.-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége jogi képviselőjének, egyhangú döntésével, az újonnan megválasztott Elnök személyét fogadta el.3./ A 2008. augusztus 01-n megtartott Közgyűlés /többségi szavazat aránnyal, két tartózkodás mellett/ az Alapszabályt módosította, kiegészítette:


- az I. rész: „Általános rendelkezések” 3. pontját kiegészítette,


- a II. rész: „ A Szövetség célja és feladatai”l. pontját kiegészítette,


- a II. rész: „ A Szövetség célja és feladatai” 7.pont utolsó előtti francia bekezdést módosította.

M i s k o l c, 2008. augusztus 25.


Teszárovics Miklós

elnök


Juhász Jánosné        Boros Kálmán