Igazolás pénzadományokról: ezt kell tenniük az egyházaknak

2015.03.23 06:23

Milyen igazolásokat állíthatnak ki pénzadományokat gyűjtő egyházak az adományozók részére, és milyen elszámolási kötelezettségük van? – kérdezte olvasónk. Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

„Bevett egyházhoz tartozó egyházközségünk pénzadományokat kíván gyűjteni a kárpátaljai magyarok számára. A kérdésem az, hogy kiállíthatunk-e adókedvezményre jogosító igazolást társaságnak, illetve magánszemélynek a befizetett adományokról? Az összegyűlt pénzadomány továbbutalásakor keletkezik-e bevallási, befizetési, bejelentési kötelezettségünk?” – kérdezte olvasónk.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése szerint a bevett egyház a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) szerinti adomány, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) szerinti közcélú adomány utáni kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállítására jogosult.

A Tao. szerint az egyházi jogi személy részére az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz, nyújtott szolgáltatás (támogatás) akkor minősül adománynak, ha azt az egyház részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, vagy közérdekű kötelezettségvállalás céljára nyújtják, és a támogatás nem jelent a fogalomban meghatározottak részére vagyoni előnyt [Tao. 4. paragrafus 1/a) pont].

Az egyház tevékenységét a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 6. paragrafus (2) bekezdése és a 20. paragrafus (4) bekezdése szerinti – vállalkozási tevékenységnek nem minősülő – tevékenységet folytathat.

Ha gyűjtött támogatás a kárpátaljai magyarság esetében a felsorolt célok valamelyikét (például oktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sport, illetve környezetvédelmi) szolgálja, és ez megfelelően alátámasztható, akkor a nem magánszemély támogatók részére adható adományról igazolás.

A Szja tv. a közcélú adomány utáni kedvezmény igénybevételére nem ad lehetőséget, így igazolás kiállítása sem lehetséges.

Az egyházi jogi személyek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) kormányrendelet 7. paragrafusának (8) bekezdése szerint az egyházi jogi személy kötelezettségként (nem bevételként) mutatja ki azt a támogatást, adományt, amelyet pályázati vagy egyéb úton más jogi személynek átad vagy továbbutal, és az így támogatott szervezet az egyházi jogi személytől kapott eszközöket (pénzeszközöket, illetve egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki.

adozona.hu