NYILATKOZAT Nyugdíjas Vezetők Érdekvédelmi Konferenciája Budapest, 2012. október 5.

2013.03.04 21:41

NYILATKOZAT

Nyugdíjas Vezetők Érdekvédelmi Konferenciája

Budapest, 2012. október 5.

Az idős ember ne elszenvedője,
hanem irányítója legyen életének”

„ Nem az a fontos, hogy mennyi év volt az életedben,
hanem hogy mennyi élet volt az éveidben”

„Az időskor ne az emberi lét vége,
hanem koronája legyen”


Mi, a Konferencia résztvevői, előadói, hozzászólói, az érdekvédelmi vezetők, aktivisták, az önkormányzati és vallási intézmények képviselői - a magyar gazdaság szerény teljesítményét és elhúzódó útkeresését látva, a nyugdíjas társadalom jövő kilátásait nyugtalanítónak tartjuk. A korosztályunk növekvő bizonytalanságának további forrása, hogy egyre inkább kiszorulunk a jelenlegi kormány „felelősségi köréből”. Ez érződik az Alaptörvény bizonyos változásaiból, valamint abból, hogy érdekképviseleteink nem jutnak szerephez a nyugdíjasokat érintő intézkedések és jogszabályok előkészítésében és véleményezésében. Észrevételeinket és javaslatainkat a döntéshozók figyelmen kívül hagyják.

Elismerjük, hogy ha az előző kormányok sok tekintetben hibás gazdaságpolitikájának következtében nem kerültünk volna csődközeli helyzetbe, akkor most nagyobb bizakodással nézhetnénk szembe saját sorsunk alakulásával.

Nem vonjuk kétségbe, hogy a kormány szándéka deklaráltan idősbarát, ugyanakkor tapasztaljuk, hogy az idős nemzedék méltó életminőségét és jövőjét érintő kérdésekben nem figyel reánk.

Ezért az álláspontunk, érdekvédelmi felfogásunk, és képviselt értékeink sorát – azok tisztánlátása céljából - az alábbi 10 pontban fogalmazzuk meg:

1.,
A hazai problémák gyökere a gazdaságban rejlik
Ami a nyugdíjas társadalom egészét illeti, életvitelünk romlását egyre inkább tapasztaljuk, ennek okát a csökkenő gazdasági teljesítményben látjuk. Európában nálunk a legmagasabb az infláció, az elbocsátások miatt gyermekeink, unokáink kerülnek az utcára, továbbra is nagy a munkanélküliség, a 20 évvel ezelőtti szintre esett vissza a beruházások volumene. Mai nyugdíjasok akkor leszünk derűlátóbbak, ha a gazdaság teljesítménye javul, s ennek hozadékából mi is részesülünk.

2.,
Elkötelezett hívei vagyunk a társadalmi béke helyreállításának
A Nemzeti Együttműködés Rendszere, a Nemzeti Konzultáció legfőbb előfeltétele lenne a társadalmi béke. E helyett csak békétlenséget, elégedetlenséget tapasztalunk. Egyetlen társadalomszervező elv sem lehet eredményes a polgári kohéziót erősítő gyakorlat, a kölcsönös bizalomerősítő magatartás nélkül.

3.,
Felelősséget érzünk az utánunk jövő nemzedékekért
Tisztában vagyunk azzal, sőt gyakran a saját bőrünkön érezzük, hogy az utánunk jövő generációk helyzete sem könnyű. Jogos igényeink nem a rovásukra történő megoldásokat célozzák. Mi, gyermekeink, unokáink révén is érdekeltek vagyunk az Ő boldogulásukban.

4.,
Szolidárisak vagyunk a hajdan volt rokkant nyugdíjas társainkkal
Kötelességünk szólni a rokkant „nyugdíjas” társaink tízezreinek kilátástalan helyzetéről, azokról, akik hónapok óta nem kapnak ellátást és azokról is, akiket átminősítettek, kirekesztettek a nyugdíjrendszerből, ezzel pedig az esedékes járadékemelésből is. Ezeket a megszorításokat következetesen, a kezdetektől fogva kifogásoltuk, most ismét szóvá tesszük. A Kormány minél hamarabb tekintse át e nagy létszámú társadalmi csoporton belüli drámai élethelyzeteket!

5.,
Kiállunk a kisnyugdíjasok védelmében, a nyugdíjas elszegényedés minden formája ellen
Néhány politikus és állami vezető szerint 47.000 Ft-ból is meg lehet élni. A tapasztalat viszont az bizonyítja, hogy még a nettó minimálbérből, vagy az ugyanakkora nyugdíjból sem. Egyre szaporodik azok száma, akik nem tudják fizetni gáz, villany, távfűtés, víz és csatorna, szemét stb. számláikat, életminőségük rohamosan romlik. A jelenleg érvényben lévő lakhatási támogatás, gáztámogatási és más önkormányzati segítség csak enyhíti a gondokat. Szükségesnek tarjuk, hogy az évenkénti nyugdíjemelések során e gondokat is enyhítő megoldások szülessenek.

6.,
Szorgalmazzuk az Idősügyi Nemzeti Stratégia következetes végrehajtását
Szükség van a Parlament által nagy többséggel elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégia következetes végrehajtására. Föltétlenül hívei és segítői lennénk a Kormány által beígért Idősügyi Törvény megalkotásának.
Elvárjuk a kormánytól, hogy az idős emberek biztonsága, megbecsülése érdekében a verbális gesztusokon túl adjon törvényi garanciát a szerzett nyugdíjas jogok szavatolására!

7.,
Az egészségügy minden problémáját a bőrünkön érezzük
Növekvő bizonytalansággal szenvedjük el az egészségügy hosszadalmas, kevésbé követhető  átalakítási folyamatát.  Aggódunk a gyógyszerkassza megnyirbálása miatt s hogy sokszor késve, körülményesen jutunk az ellátáshoz. Tudjuk, hogy a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek, még sem tartjuk elfogadhatónak az egyre szigorúbb teljesítmény-korlátozást. A változások vesztese életkori sajátosságai miatt leginkább a nyugdíjas társadalom.

8.,
Rendszeres és érdemi konzultációt a mindenkori Kormánnyal
Ez minden bizonnyal segítséget nyújthatna ahhoz is, hogy az idősekben felhalmozódott  bizonytalanság érzése és mértéke ne fokozódjon. Megítélésünk szerint a társadalmi kapcsolatok nagy részének közelmúltban történő felszámolása,  a vélemények figyelmen kívül hagyása  csak növeli a demokrácia deficitet s rontja a közérzetet. Ezt nem pótolhatja semmilyen kormányzati levelezés, amelyet egyre többen éreznek álságos, költséges  és ellenőrizhetetlen gyakorlatnak.
Ismételten kifejezzük, hogy a kormányzati intézményként működő mai Idősügyi Tanács nem oldja meg a hatalom és az idősek érdemi együttműködését, mert ez csak a korosztályi sorsot ismerő és érző érdekvédő szervezetek bevonásával valósítható meg.

9.,
A nyugdíjas szervezetek legitimáltsága
Nyugdíjas szervezeteink, melyek önszerveződések alapján, demokratikus úton jöttek létre, feladatuknak tartják korosztályunk jogos és méltó érdekképviseletét. Nem fogadjuk el, hogy a kormány – megkérdőjelezve legitimitásunkat – „vegye át” ezt a feladatunkat. A bennünket érintő kérdések eldöntésébe történő beleszólási lehetőség mellett, működési feltételeink segítését is elvárjuk a kormánytól. Tesszük ezt azért, mert vállalt és teljesíteni kívánt küldetésünk társadalmi és közösségi érdekeket, így az ország érdekét is szolgálja.

10.,
Valljuk a nyugdíjas együttműködés fontosságát
Konferenciánk tapasztalatai alapján leszögezzük, hogy ami a pártok között nem működik, a nyugdíjas társadalomban még működhet. Nézetkülönbségeink nem olyan természetűek, hogy szakadékot képezzenek köztünk. A különböző helyzeteket, folyamatokat értékelve, sorsunkat mérlegelve, markáns különbségek – csak úgy, mint eddig – nem tapasztalhatók akkor, amikor megvitatjuk korosztályunk közérzetét, biztonságát érintő időszerűnek tartott kérdések sorát.
A fentiekre figyelemmel a Konferencia résztvevői a nyugdíjas társadalom érdekei hatékony érvényesítése céljából egyöntetűen szorgalmazzák a nyugdíjas civilszervezetek összefogását, a mainál határozottabb együttműködését.
Ennek érdekében teendő szervezőmunkával megbízzák a Konferencia szervezőit.