Tucatnyi törvényt fogadtak ma el a Parlamentben

2015.11.17 10:10

Megtámadják a menekültkvótát

Előbb elfogadták az MNB 2012-es, 2013-as és 2014-es jelentését, majd a magyar-belga egyezményt a minősített adatok cseréjéről. Ezek után döntöttek a menekültkvóta megtámadásáról - ezt a javaslatot alig húsz óra alatt nyomták át a törvényhozáson, miután tegnap összejött a négyötödös többség a házszabálytól eltéréshez. A törvényben a parlamenti többség kimondta: az Európai Unió Tanácsa a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvótákon alapuló elosztásáról szóló határozatát úgy fogadta el, hogy figyelmen kívül hagyta a szubszidiaritás elvét, és a nemzeti parlamenteknek nem biztosították véleményük kifejtésének lehetőségét.

Majd tovább folytatódott a szavazáshullám, ekkor voksoltak a képviselők az összes olyan javaslatról, amelynek a módosítóit tegnap este tárgyalták meg.

Minden boltnak be kell fizetnie a felügyeleti díjat
Megszűnik az élelmiszer-biztonsági felügyeleti díj 0 százalékos sávja, így a jövőben azt a kereskedelemben mindenkinek fizetnie kell. Az Országgyűlés 152 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett fogadta el az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítását, amelynek értelmében megszűnik a díjfizetés sávos rendszere, vagyis a jövőben az árbevétel 0,1 százalékának megfelelő összeget kell fizetni a nettó 500 millió forintos árbevételt el nem érő, a törvény hatálya alá tartozó üzleteknek is. A felügyeleti díj számításánál a megelőző év árbevételét kell alapul venni. Ugyanakkor a kiskereskedelmi mikro- és kisvállalkozásokra is vonatkozik a húszezer, illetve hétszázezer forint átalányválasztás lehetősége.

Jöhet Pintér arcfelismerő rendszere
Arcképprofilokat nyilvántartó rendszer létrehozásáról is döntöttek. Az országos hatósági nyilvántartásban az arcképmásadatokból képezett arcképprofilok szerepelnek, azaz nem maga a fénykép, hanem az ahhoz rendelt úgynevezett technikai kapcsoló számok, amelyek alkalmatlanok az arckép visszafejtésére. Az arcképmásból képzett arcképprofil is személyes adatnak minősül. A tárolt profilokban csak ügyhöz kötötten kereshetnek a jogosult szervek, egyebek mellett a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, a büntetés-végrehajtás vagy nyomozást végző szerv. Az arcképelemzésnek pedig két típusa lehet: ismeretlen ember azonosítása és személyazonosság ellenőrzése.

A jogszabály hatályba lépését követően egy ősfeltöltést végeznek annak érdekében, hogy a központi szervnél rendelkezésre álljanak a nyilvántartásokban kezelt arcképek. A kezelő például úti okmányokból vagy közlekedési okmányokból származó adatokat kap meg, de rendelkezésére állnak adatok a menekültügyi vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartásból is.

Felülvizsgálhatják a földbérleti díjakat
Az Országgyűlés lehetővé tette a haszonbérbe adott termőföldek bérleti díjának időszakonkénti felülvizsgálatát. Az eredeti előterjesztés szerint a bérbeadó a szerződés megkötését követő két év után igazíthatta volna a piaci árakhoz a haszonbérleti díjat, azonban a törvényalkotási bizottság módosító javaslata alapján úgy döntöttek: a bérleti díjat a bérbeadó személyében bekövetkezett tulajdonosváltást követő 90 napban - ezt követően pedig három évenként - emelheti meg az új bérbeadó. Az előterjesztésnek ugyanakkor volt kétharmados többséget igénylő passzusa is, ez viszont nem kapta meg a kellő szavazatot.

Elkészült az adócsomag
Megbízható és kockázatos adózókat különböztet meg az adózás rendjéről szóló jogszabály ma elfogadott módosítása. Az új minősítési rendszer szerint jó adózónak azok tekinthetők, akik alapvetően jogkövetők és teljesítik adókötelezettségeiket. Ide tartozik majd majdnem 140 ezer adózó, őket kedvezményekben részesíti a törvény.

Megbízhatónak számít az, aki legalább három éve folyamatosan működik, a tárgyévben, illetve az azt megelőző öt évben az adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének három százalékát meghaladó adókülönbözetet, nem indult ellene végrehajtási eljárás, valamint a negyedév első napján nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása. Esetükben az ellenőrzési határidőt 180 napban maximálják, s 2017-től 45 napra, 2018-tól 30 napra csökken az általános forgalmi adó visszautalásának ideje.

Ezzel szemben kockázatos adózóknak minősülnek azok, akik megsértik az adójogszabályokat, nagy összegű adóhiányt, adótartozást halmoznak fel. Őket szigorúbb szabályozás alá vonja a törvény, például magasabb lesz a késedelmi pótlék és a mulasztási bírság, az ellenőrzési határidő pedig 60 nappal meghosszabbodik.

Nagy összegű adóhiánynak számít magánszemélynél a 10 millió forint, míg másoknál 100 millió forint a határ. Az előzetes becslések szerint számuk 10-20 ezer ilyen lehet. A minősítési rendszer mintegy 525 ezer bejegyzett és mintegy háromezer áfaregisztrált adózót érint.

Segít a NAV, ha kérik
A személyi jövedelemadóra vonatkozóan két új bevallási formát vezetnek be. A csak munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezők - ha nincs kedvezmény, amit érvényesítenek - jövőre a munkáltatónak tett bevallási nyilatkozattal is eleget tehetnek bevallási kötelezettségüknek. Új elem az is, hogy az adóhatóság 2017-től az adóév utolsó napján a rendelkezésére álló adatokból bevallási tervezetet készít és küld ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek. Az adózó az ajánlatot - szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal - a következő év május 20-ig fogadhatja el az ajánlatot.

Az Európai Unió Bíróságának ítélete miatt módosultak a pálinkafőzési szabályok is, januártól párlatadójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól, literenként 700 forintért. Legalább öt, legfeljebb 86 adójegyet lehet kérni. Változás továbbá, hogy a fuvarozók versenyhelyzetének javítása érdekében a helyi iparűzési adóból levonható a külföldi és belföldi útdíj 7,5 százaléka.

A parlament döntése szerint nem kell gépjárműadót és regisztrációs adót fizetni a környezetkímélő autók után.

Döntöttek a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és ehhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvényről, a hal-, majd az erdőgazdálkodás szabályairól, a polgári perrendtartás digitalizációjával kapcsolatos törvényjavaslatról, az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról, a hulladékkezelési szabályokról, valamint vadvédelmi rendelkezésekről is. Szintén ma délelőtt szavazta, rendészeti szabályok EU-joghoz alakításáról, a közigazgatási bürokráciacsökkentésről, és elfogadták a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok magyar jogba átültetését is.

A napot ezek után általános vitákkal folytatják. Előbb a vallás- és  egyházügyi törvény vitája kezdődött meg, majd a kgfb-szabályok, a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatása, az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás, a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjét rendező megállapodás, a nemzeti akkreditálás, a pénzügyi közvetítőrendszer szereplőit érintő törvénymódosítások, az elektronikus ügyintézés szabályai, végül az önkormányzati törvény kerül a képviselők elé, a nap utolsó napirendi pontjaként pedig befejezik az egyháztörvény korábban félbehagyott vitáját.

VG Online - MTI