Változás a nyugdíjszabályokban! Amit tudniuk kell a nevelőszülőknek

2015.02.21 06:29

Nem állhatnak biztosítási jogviszonyban a nevelőszülők sem azon a napon, amikortól kezdődően megállapítják részükre az öregségi nyugdíjat. Fontos változás ugyanakkor, hogy nem kell megváltoztatni a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek gondozási helyét amiatt, hogy szünetel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései meghatározzák, hogy öregségi nyugdíjra – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – az jogosult, aki azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll (1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja).

A Tbj. 5. § (1) bekezdésének a) pontja meghatározza, hogy e törvény alapján biztosított, többek között, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy.

A fentiek alapján a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek – még ha csak egy napra is – meg kellett szüntetnie e jogviszonyát annak érdekében, hogy részére meg lehessen állapítani az öregségi nyugdíjat. Az említett egy naptári napra történő megszüntetést követően a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony újbóli létesítését a jogszabály nem tiltotta/ja. A 2014. december 31-éig hatályos szabályozás szerint azonban a biztosítási jogviszony nyugdíjazás miatti megszüntetésének következményeként a nevelőszülőnél lévő gyermek/ek gondozási helyét is meg kellett változtatni.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 98. §-a kiegészítette a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvtv.) 66/D. §-át a (15)-(18) bekezdésekkel.

A 2015. január 1-jétől hatályos (15) bekezdés arról rendelkezik, hogy a nevelőszülő kérelmére a működtető szünetelteti a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt arra a napra, amelytől kezdődően a nevelőszülő öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot vagy balettművészeti életjáradékot kíván igényelni.

Az említett ellátásokra való jogosultság szempontjából pedig az e bekezdés alapján szüneteltetett nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony a szünetelés napján nem minősül fennálló – a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – biztosítással járó jogviszonynak.

A vonatkozó szabályozás kiegészítésével jogszerűvé vált, hogy a nevelőszülői foglakoztatási jogviszony szüneteltetése miatt ne kelljen a gyermek/ek gondozási helyét megváltoztatni, és a nevelőszülő is folyamatosan jogosult legyen a gyermek/ek után járó ellátások, juttatások igénybevételére.

A jogszabály ugyanis meghatározza, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetésének időtartama alatt – feltéve, hogy a nevelőszülő a működtetővel történő megállapodása alapján a nyugdíja mellett is folytatni fogja nevelőszülői tevékenységét – nem lehet megváltoztatni a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek/ek gondozási helyét kizárólag a jogviszony szüneteltetése miatt.

A nevelőszülőnek a szüneteltetés időtartama alatt is folyamatosan biztosítania kell a nála elhelyezett gyemek/ek gondozását, nevelését, azonban arra a napra, amely alatt a biztosítási jogviszonya szünetel, a nevelőszülőt díjazás nem illeti meg, a gyermek/ek után járó ellátások viszont megilletik.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetése iránti kérelem elbírálása nem a nyugdíjszerv, hanem a Gyvtv. szerinti működtető hatáskörébe tartozik. E tekintetben működtető az a természetes személy, jogi személy, illetve ezek jogi személyiség nélküli szervezete, aki, illetve amely a fenntartó által biztosított működési feltételek között a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet szervezi.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonynak kizárólag az öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás igénybevétele miatti egy napra történő szüneteltetésére legkorábban 2015. január 1-jétől nyílik lehetőség. Ezt azonban elég nehéz kivitelezni a gyakorlatban, mivel a vonatkozó szabályozás – melyet egyébként 2014. december 29-én hirdettek ki – szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetése iránti kérelmet az érintett személynek a szüneteltetés napjának megjelölésével, legalább a szüneteltetés napját negyven nappal megelőzően be kell nyújtania a működtetőnek.

A kérelem benyújtásakor a nevelőszülőnek csatolnia kell a működtető részére a nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott, a nyugellátás igénybevételéhez szükséges szolgálati időt igazoló határozatát. A kérelem elbírálását követően a működtető a szünetelésről értesíti a gyámhatóságot, továbbá igazolást kell kiállítania a nevelőszülő részére a jogviszony szüneteléséről.

Ezen igazolást kell a nevelőszülőnek becsatolnia a nyugdíj, illetve a korhatár előtti ellátás iránti igénye benyújtásakor, mely alapján – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a nyugellátás megállapítható lesz.

Winkler Róbert
adozona.hu